Käyttöehdot

Käyttöehdot

Mesenaatti.me -palvelun käyttöehdot

1. KÄYTTÖEHDOT JA NIIDEN KOHDE

1.1 Sopimuksen kohde. Näitä Mesenaatti.me-palvelun käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot” tai ”Sopimus”) sovelletaan Mesenaatti.me Oy:n, [2564705-4], (“Mesenaatti.me“) ja sen yhteistyökumppaneiden osoitteessa [https://mesenaatti.me] toimittamaan sähköiseen palvelualustaan (“Palvelu“) ja sen käyttöön ja vastaanottamiseen. Palvelun tarkka sisältö määräytyy tämän Sopimuksen ja Palvelun verkkosivulla olevien kuvausten mukaisesti.

1.2 Sopimusosapuolet. Sopimuksen osapuolet ovat Mesenaatti.me ja Palvelua käyttävä yhteisö tai luonnollinen henkilö (“Käyttäjä“).

1.3 Käyttöehdot ja Mesenaatti.me:n Säännöt Käyttöehtojen kulloinkin voimassaoleva versio on saatavilla osoitteessa [https://mesenaatti.me/kayttoehdot/]. Palvelun käyttöön sovelletaan Palvelun sääntöjä (”Säännöt”) jota tulee noudattaa mikäli haet rahoitusta tai rahoitat Mesenaatti.me-palvelun avulla. Palvelun kulloinkin voimassaolevat Säännöt on saatavilla osoitteessa [https://www.mesenaatti.me/etiketti]. Mikäli Käyttöehtojen ja Sääntöjen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti Käyttöehtoja ja sen jälkeen Sääntöjä.

1.4 Sopimuksen hyväksyminen. Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tai Palvelun toimintoja käyttäessään Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot klikkaamalla ”Hyväksyn” painiketta. Hyväksyessään nämä ehdot Käyttäjä vakuuttaa perehtyneensä Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Siten on tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ehdot.

2. PALVELUN KUVAUS 

2.1 Rahoituksenhakijat ja rahoittajat. Palvelu toimii internetin kautta välitettävänä sähköisenä alustana, jossa Palveluun rekisteröityneet Käyttäjät (jäljempänä “Rahoituksenhakija“) voivat Palvelun välityksellä hakea joukkorahoitusta erityyppisille hankkeille (”Kampanja”) vastaanottamalla Palvelun kautta tilauksia Palvelussa myymistään tuotteista (jäljempänä “Vastike“) toisilta Palvelun Käyttäjiltä (jäljempänä “Rahoittaja“). Rahoituksenhakija voi Palvelussa myös kerätä rahaa vastikkeetta mikäli rahoituksenhakijalla on siihen soveltuva rahankeräyslupa.

2.2 Palvelun kautta syntyvät sopimukset. Mesenaatti.me tarjoaa palvelualustan Rahoittajien ja Rahoituksenhakijoiden omaehtoiselle toiminnalle. Sopimus, joka Palvelun avulla mahdollisesti syntyy Rahoituksenhakijan ja Rahoittajan välille, on ainoastaan näiden tahojen välinen. Mesenaatti.me ole sopimuksen osapuolena eikä vastaa kummankaan tahon velvoitteista tai vastuusta toisiaan tai kolmansia tahoja kohtaan. Mesenaatti.me ei myöskään toimi edellä nimetyissä asioissa välittäjänä.

2.3 Maksupalvelu. Mesenaatti.me ei tarjoa rahoituksen hankkimisen tai rahoittamisen edellyttämää maksupalvelua, vaan maksupalvelun tarjoaa LEMON WAY (CIB 16568) (”Maksupalvelun Tarjoaja”). Rahoituksenhakijan ja Rahoittajien on hyväksyttävä Maksupalvelun Tarjoajan kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot, jotka on saatavilla osoitteessa [https://www.lemonway.fr/conditions-generales-d-utilisation]. Maksupalvelu tarjotaan Maksupalvelun Tarjoajan kulloinkin voimassaolevien ehtojen mukaisesti.

3. KAMPANJAT

3.1 Julkaistavat Kampanjat. Mesenaatti.me pidättää oikeuden valita Palvelussa julkaistavat Kampanjat ja Vastikkeet. Mesenaatti.me julkaisee ainoastaan sellaisia Kampanjoita ja Vastikkeita, jotka eivät ole ristiriidassa Palvelun kulloinkin voimassa olevan Käyttöehtojen, Palvelun luonteen tai Mesenaatti.me:n tavoitteiden kanssa.

Mesenaatti.me voi myös jälkikäteen poistaa jo hyväksymänsä ja julkaistun Kampanjan tai Vastikkeen Palvelusta. Mesenaatti.me ei tutki Rahoituksenhakijan mahdollisuuksia toteuttaa Hanke johon Kampanja kohdistuu. On yksin Rahoituksenhakijan vastuulla toteuttaa Hanke Palvelussa esittämänsä mukaisesti.

3.2 Vastikkeet ja Kampanjamateriaali. Mesenaatti.me:llä on oikeus omassa harkinnassaan poistaa näiden Käyttöehtojen vastainen Kampanjamateriaali. Rahoituksenhakija vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on kaikki oikeudet myydä Vastikkeita, joita hän tarjoaa Palvelussa.

Rahoituksenhakija vastaa Palvelussa julkaisemastaan aineistosta mukaan lukien Vastikkeiden ja Kampanjoiden graafisista, audiovisuaalisista ja kirjallisista kuvauksista ja logoista (”Kampanjamateriaali”) sekä siitä, että Kampanjamateriaali ei ole lainvastaista, kolmansien oikeuksia loukkaavaa tai Käyttöehtojen vastaista.

3.3 Kampanja-aika ja minimitavoite. Rahoituksenhakija vakuuttaa ymmärtävänsä, että Hankkeen toteutus muodostuu Rahoituksenhakijaa sitovaksi, mikäli Kampanja-aikana saatu rahoitus ylittää arvoltaan Rahoituksenhakijan Kampanjan toteuttamiselle itse asettaman Minimitavoitteen (”Minimitavoite”), ja itse määrittelemän rahoituskampanja-ajan (”Kampanja-aika”) puitteissa, ja mikäli hän päättää nostaa rahoituksen.

3.4 Kampanjan markkinointi Rahoituksenhakija on velvollinen markkinoimaan kampanjaansa. Mesenaatti auttaa pyydettäessä markkinoinnissa ennen kaikkea konsultoimalla.

Rahoituksenhakija saa itse päättää siitä millä tavalla hän markkinoi rahoituskampanjaansa. Mesenaatilla on kuitenkin oikeus käyttää kaikkea Rahoituksenhakijan tuottamaa materiaalia markkinoidakseen kampanjaa omilla kanavillaan. Mesenaatilla on myös oikeus keskeyttää Kampanja mikäli Rahoituksenhakija ei noudata velvollisuuttaan markkinoida kampanjaa.

4. RAHOITTAMINEN JA RAHOITUKSEN SAAMINEN

4.1 Saatu rahoitus. Kampanjan aikana rahoitus kertyy Rahoituksenhakijan kampanjatilille. Onnistuneen Kampanjan jälkeen saatu rahoitus siirretään Rahoituksenhakijan nimeämälle suomalaiselle pankkitilille mahdollisimman nopeasti. Rahoituksesta vähennetään tämän Sopimuksen mukainen Provisio.

4.2 Muu rahoitus. Rahoituksenhakija sitoutuu Kampanja-aikana olemaan käyttämättä muita joukkorahoitusalustoja Hankkeen rahoittamiseksi. Rahoituksen hakija ei saa vastaanottaa kampanja-aikana kampanjan kohteena olevaan hankkeeseen rahoitusta muiden kanavien kuin Mesenaatin kautta, ellei siitä ole sovittu Mesenaatti.me -tiimin kanssa. Kielto ei koske säätiöiden ja vastaavien tahojen myöntämiä apurahoja eikä kampanjan tekijän muuta tavanomaista liiketoimintaa.

4.3 Rahoituksen palautus. Minimitavoitteen täyttyminen Kampanja-aikana on edellytys rahoituksen toteutumiselle. Mesenaatti.me ei vastaa Vastikkeiden onnistuneesta myymisestä tai markkinoimisesta eikä Kampanjan julkaiseminen Palvelussa takaa Minimitavoitteen täyttymistä Kampanja-aikana.

Mikäli asetettu Minimitavoite ei Kampanja-ajan kuluessa täyty, palautuvat Rahoittajien varat täysimääräisesti Rahoittajille Kampanja-ajan päättymisen jälkeen.

4.4 Rahoittamisen sitovuus. Palvelun kautta suoritetut rahoitusta koskevat toimenpiteet ovat Rahoittajaa sitovia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa (mm. kuluttajan peruuttamisoikeus etämyynnissä) tai Rahoituksenhakijan kanssa toisin erikseen sovita.

4.5 Hankkeen toteutuminen. Rahoitus tapahtuu täysin Rahoittajan omalla riskillä. Joukkorahoitusta harkitsevan Rahoittajan tulee tiedostaa riskit ennen rahoituspäätöksen tekemistä. Kaikki vaatimukset liittyen Kampanjaan ja sen kohteena olevan toteuttamiseen on kohdistettava yksin Rahoituksenhakijaan. Mesenaatti.me ei voi taata, että maksetut varat käytetään Rahoituksenhakijan Palvelussa esittämällä tavalla.

4.6 Vastikkeet. Mesenaatti.me ei vastaa Palvelussa myydyistä Vastikkeista eikä voi taata, että Vastikkeet toimitetaan Rahoittajalle Rahoituksenhakijan Palvelussa esittämien tietojen mukaisesti.

4.7 Maksut ja provisio. Palvelun käyttäminen on maksutonta, ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu. Palvelun käyttäminen on Rahoituksenhakijalle maksullista siten, että Rahoituksenhakija sitoutuu maksamaan Mesenaatti.me:lle ennalta määrätyn provision (”Provisio”) saadun rahoituksen yhteisarvosta. Provision määrä määräytyy kulloinkin voimassaolevien Palvelun Sääntöjen mukaan. Mesenaatti.me vähentää onnistuneen kampanjan kokonaissummasta provision Rahoituksenhakijalta kulloinkin voimassaolevien Sääntöjen mukaisesti.

4.8 Lainmukaisuus ja verot. Rahoituksenhakija sitoutuu noudattamaan Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten ohjeita ja mahdollisia muita soveltuvia säännöksiä Kampanjan toteutuksessa ja Vastikkeiden myynnissä. Rahoituksenhakija sitoutuu noudattamaan erityisesti kuluttajansuojalakia (38/1978, mukaan lukien lain etämyyntisäännöstöt), arvopaperimarkkinalakia (746/2012, mukaan lukien lain esite- ja tiedonantovaatimukset), rahankeräyslakia (255/2006) ja henkilötietolakia (523/1999). Rahoituksenhakija vastaa kaikista Tuotteiden myyntiin sovellettavista yksityis- sekä julkisoikeudellisista maksuista kuten veroista ja maksuista ja niiden suorittamisesta, mukaan lukien mahdollisesti maksettavaksi tulevan arvonlisäveron suorittamisesta ja määrän selvittämisestä. Rahankeräysluvan saaneet Rahoituksenhakijat sitoutuvat lisäksi noudattamaan saadun rahankeräysluvan ehtoja.

5. REKISTERÖITYMINEN 

5.1 Käyttäjätunnukset. Käyttäjän tulee Palveluun rekisteröityessään antaa itsestään oikeat ja ajantasaiset rekisteröintitiedot sekä luoda itselleen käyttäjätunnus ja salasana (”Tunnukset”) Palveluun. Rekisteröintitietojen tulee olla sellaiset, joiden avulla Käyttäjä voidaan luotettavasti tunnistaa. Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä vilpillisesti toisena luonnollisena henkilönä tai oikeushenkilönä tai tällaisen edustajana. Mesenaatti.me:llä on oikeus olla hyväksymättä rekisteröintiä, mikäli kaikkia tarvittavia tietoja ei ole annettu tai Mesenaatti.me epäilee tietojen annetun puutteellisesti tai virheellisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä rekisteröitymisen edellytyksiä. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään Tunnuksiaan huolellisesti ja pitämään ne luottamuksellisina ja salassa. Mikäli Tunnukset ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta, Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava asiasta Mesenaatti.me:lle.

5.2 Vaatimukset palvelun käytölle. Rahoituksenhakijan tulee olla 18-vuotta täyttänyt tai hänellä tulee olla huoltajan tai edunvalvojan suostumus. Rahoittajan tulee olla 15-vuotta täyttänyt. Palveluun rekisteröityvä luonnollinen henkilö vakuuttaa, että hänellä on kelpoisuus ja toimivalta edustaa sitä tahoa, jonka hän rekisteröi Palvelun Käyttäjäksi.

5.3 Tietosuoja. Mesenaatti.me käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen ja evästeohjeistuksen mukaisesti [https://mesenaatti.me/tietosuoja] sekä Yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Maksupalvelun Tarjoajan kerätessä tai käsitellessä henkilötietoja maksupalvelun tarjoamiseksi Palvelussa tai Palvelun yhteydessä, henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Maksupalvelun Tarjoaja, joka käsittelee henkilötietoja omaan lukuunsa.

6. IMMATERIAALIOIKEUDET

6.1 Immateriaalioikeudet. Mesenaatti.me:lle ei tässä Sopimuksessa siirry Käyttäjän immateriaalioikeuksia.

Mesenaatti.me myöntää Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää (lisenssi) Palvelua näiden Käyttöehtojen ja Sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjällä ei ole oikeutta valmistaa kappaleita Palvelusta tai käyttää Palvelua tai sen osaa muilla tavoin kuin mitä näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti sallitaan.

Kaikki oikeudet Palveluun, Palveluissa käytettyihin rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja Palvelussa saatavilla olevaan sisältöön ovat Mesenaatti.me:n tai sen lisenssinantajien omaisuutta, käyttäjän omaa sisältöä ja rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä lukuun ottamatta.

Käyttäjä myöntää Mesenaatti.me:lle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen ja rojaltivapaan oikeuden (lisenssin) valmistaa Kampanjamateriaalista kappaleita sekä julkaista tai olla julkaisematta, saattaa Kampanjamateriaali yleisön saataville Palvelussa ja sen markkinoinnissa, käyttää, kääntää, muokata ja muuttaa Kampanjamateriaalia siltä osin kuin Palvelun tarjoaminen, ylläpitäminen ja markkinointi sitä edellyttävät. Mesenaatti voi siirtää ja luovuttaa tässä kohdassa myönnetyn lisenssin tai myöntää siihen alilisenssejä kolmansille osapuolille. Käyttäjä takaa, että sillä on kaikki oikeudet myöntää tässä myönnetty lisenssi Mesenaatti.me:lle.

7. VASTUUVAPAUTUS

7.1 Palvelun sisältö. Mesenaatti.me:llä on oikeus tuottaa ja tarjota Palvelu ja sen sisällön ja ominaisuudet parhaaksi valitsemallaan tavalla. Mesenaatti.me:llä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta lisätä, muuttaa ja poistaa Palvelusta kohtia ja mikäli tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Käyttäjän käyttämiin laitteisiin ja ohjelmistoihin, Käyttäjä on yksin omalla kustannuksellaan vastuussa näiden muutosten toteuttamisesta.

7.2 Palvelun saatavuus. Mesenaatti.me pyrkii tuottamaan Palvelun parhaan kykynsä mukaisesti, mutta ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä, oikea-aikaista ja virheetöntä toimivuutta ja saatavuutta.

Mesenaatti.me:llä on oikeus lakata tarjoamasta tai ylläpitämästä palvelua määräajaksi tai kokonaan. Mesenaatti.me pyrkii, silloin kuin se katsotaan kohtuudella mahdolliseksi, sopivaksi katsomallaan tavalla tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle Palvelun välityksellä tai muutoin.

7.3 Tietoturva ja varmuuskopiointi. Mesenaatti.me pyrkii huolehtimaan Palvelun tietoturvallisuudesta. Mesenaatti.me ei kuitenkaan vastaa tietoturvallisuuden puutteiden kuten virusten aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä vastaa itse omien laitteidensa ja järjestelmiensä suojauksesta. Käyttäjä vastaa kaiken Kampanjamateriaalin tai muun Palveluun tallennetun tiedon varmuuskopioinnista eikä Mesenaatti.me vastaa Palveluun toimitetun aineiston säilyttämisestä.

7.4 Palvelun käyttö. Käyttäjien on käytettävä Palvelua Käyttöehtojen, Sääntöjen, voimassa olevan lainsäädännön, viranomaismääräysten sekä hyvän tavan vastaisesti mukaisesti siten, että käytöstä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa muille käyttäjille, Mesenaatti.me:lle tai kolmansille osapuolille. Mesenaatti.me:llä on oikeus määritellä Palvelun sallittu käyttö yksin harkintansa mukaan.

7.5 Käytön kustannukset. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käyttämisestä aiheutuvista tietoliikennekuluista ja muista kustannuksista, muista välittömistä ja välillisistä kuluista ja Maksupalvelun Tarjoajan palvelumaksuista. Lisäksi Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteistojen ja ohjelmistojen hankkimisesta ja suojaamisesta.

8. VASTUUNRAJOITUS

8.1 Vahingonkorvausvelvollisuus. Mesenaatti.me ei ole vastuussa eikä missään tapauksessa korvaa suoria, epäsuoria, välittömiä tai välillisiä vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvia vahinkoja tai erityisvahinkoja, joita Palvelun käytöstä voi aiheutua. Mesenaatti.me ei vastaa Rahoituksenhakijoiden tai Rahoittajien toiminnasta eikä kolmansien osapuolten, kuten Maksupalvelun Tarjoajien tai puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta tai näistä aiheutuvista vahingoista tai kuluista. Mesenaatti.me ei myöskään ole vastuussa Palvelun sisältämistä virheistä, puutteista tai myöhästymisestä.

8.2 Käyttäjän vastuu. Mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja, Käyttäjän on korvattava tästä aiheutuneet kulut, menetykset ja vahingot Mesenaatti.me:lle.

8.3 Vahingonkorvauksen vaatiminen. Vahingonkorvausta on vaadittava Mesenaatti.me:ltä kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva vahinko havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

8.4 Ylivoimainen este. Sopimuksen osapuolet vapautuvat vahingonkorvausvastuustaan sekä velvoitteestaan noudattaa sopimuksen ehtoja ja velvoitteita siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun Käyttöehtojen täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure).

9. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

9.1 Sopimuksen voimassaolo. Tämä Sopimus tulee välittömästi voimaan Käyttäjän käyttäessä tai vastaanottaessa Palvelua. Sopimus tulee viimeistään voimaan Käyttäjän hyväksyttyä nämä Käyttöehdot.

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus pysyy voimassa niin kauan, kuin Käyttäjä käyttää Mesenaatti.me:n tarjoamaa Palvelua.

9.2 Sopimuksen päättyminen. Käyttäjä voi lopettaa Palvelun käyttämisen milloin tahansa. Mesenaatti.me varaa oikeuden lopettaa Palvelun tarjoamisen tai sulkea Palvelun kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Sopimuksen päättyminen ei kuitenkaan vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Sopimuksen päättymistä mukaan lukien velvoitteita muita Käyttäjiä kohtaan (esimerkiksi rahoituksen hakeminen ja rahoittaminen).

10. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA MUUTTAMINEN

10.1 Sopimuksen siirtäminen. Mesenaatti.me:llä on oikeus siirtää tämä Sopimus sekä Palveluun liittyvät henkilörekisterit kolmannelle, jolle Palvelu siirtyy sen johdosta, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tarjoaja muuttuu. Mesenaatti.me:llä on oikeus käyttää alihankkijoita ja sopimuskumppaneita Palvelun tarjoamiseksi. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman Mesenaatti.me:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

10.2 Sopimuksen muuttaminen. Mesenaatti.me varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja tai Mesenaatille maksettavan Provision suuruutta koska tahansa ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä.

Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä muuttamispäivän jälkeen. Tällöin Mesenaatti.me katsoo käytön päivitettyjen Käyttöehtojen hyväksynnäksi. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja, hänen on lopetettava Palveluiden käyttö.

Muutettuja Käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Muutettua Provisiota sovelletaan kuitenkin vain kaikkiin muutoksen jälkeen Palveluun julkaistavaksi lähetettyihin Kampanjoihin.

 11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU 

11.1 Sovellettava laki. Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa tai kansainvälistä yksityisoikeutta koskevia säännöksiä.

11.2 Riitojen ratkaisu. Osapuolet sitoutuvat Palvelun käyttöä, Käyttöehtosopimusta koskevat ja muut riitaisuudet ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, tästä asiasta aiheutuneet riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Päivitetty viimeksi 03/2022

Sähköpostiosoitteesi ta tai salasanasi oli väärä, kokeilepa uudelleen Kirjautuminen onnistui Uloskirjautuminen onnistui